Vack­ra kök till­ver­ka­de i dalar­na

Famil­jen Claes­son star­ta­de kökstill­verk­ning­en redan på 50-talet. Snic­ke­ri­et lig­ger i Kryl­bo, på gångav­stånd från den väl­kän­da järn­vägs­sta­tio­nen. Här byg­ger vi våra kök order­vis uti­från var­je bestäl­la­res öns­ke­mål. Vi är noga med att det mate­ri­al och de beslag vi använ­der är av hög kva­li­tet då våra kök skall hål­la att använ­das i många, många år.

2016-05-30T10:08:40+00:00